Dobre praktyki legislacyjne

zdj. z publikacji Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego

Mamy dla Was materiał pomocny w pracy nad zmianami prawa. Publikacja stanowi podsumowanie i uporządkowanie jednolitych rozwiązań rekomendowanych jako dobre praktyki legislacyjne.

Wstęp

Dobre prawo to podstawa sprawnego funkcjonowania państwa, zaś kompetentni legislatorzy stanowią klucz do tworzenia dobrego prawa. Niniejsza publikacja została przygotowana w ramach projektu Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy publicznej (LEGIS), realizowanego przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w latach 2018–2019.

Główny cel, jaki przyświecał projektowi LEGIS, to usprawnienie procesu legislacyjnego poprzez rozwój kompetencji pracowników urzędów obsługujących organy władzy publicznej, zajmujących się tworzeniem i opiniowaniem regulacji prawnych, w tym uczestników aplikacji legislacyjnej oraz kadry pełniącej funkcje zarządcze, wspierającej proces legislacyjny. Głównym działaniem realizowanym w projekcie LEGIS były cykle szkoleń, w których wzięło udział ponad 370 osób z 48 instytucji publicznych – Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, KPRM, RCL, ministerstw i urzędów centralnych. Uczestnikami szkoleń byli zarówno doświadczeni legislatorzy oraz kadra zarządzająca jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się obsługą prawną, jak i pracownicy komórek merytorycznych, którzy współuczestniczą w procesie legislacyjnym ze względu na posiadaną wiedzę specjalistyczną w zakresie projektowanych regulacji prawnych.

Aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie problematyki i poziomu zaawansowania szkoleń do potrzeb uczestników, utworzono 3 ścieżki szkoleniowe, dostosowane do posiadanego przez uczestnika doświadczenia w zakresie legislacji. Dla każdej ścieżki przygotowano odrębny zestaw szkoleń, z którego każdy uczestnik mógł wybierać te najlepiej odpowiadające jego potrzebom. W trakcie projektu zrealizowano 176 szkoleń z 53 różnych tematów. Szkolenia te były prowadzone przez wyłonionych w odrębnym trybie ekspertów mających wieloletnie doświadczenie w pracy w kluczowych organach odpowiedzialnych za tworzenie prawa. Wielu z wykładowców projektu LEGIS posiada również znaczące doświadczenie naukowe i dydaktyczne z zakresu legislacji.

Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie i uporządkowanie rozległej problematyki objętej projektem LEGIS, w szczególności kwestii, które w trakcie szkoleń budziły największe zainteresowanie, oraz tych, które były punktem wyjścia do dyskusji wokół prób wypracowania jednolitych rozwiązań rekomendowanych jako dobre praktyki legislacyjne. Podkreślając ścisły związek publikacji z problematyką zrealizowanych szkoleń i warsztatów, warto odnotować, że z 16 autorów niniejszego opracowania aż 14 było wykładowcami w projekcie LEGIS. Publikacja została podzielona na dwie części.

W pierwszej zawartych zostało 20 dobrych praktyk legislacyjnych (DPL) wypracowanych w ramach projektu LEGIS oraz 15 artykułów zawierających omówienia i rozwinięcia problematyki DPL. Część druga publikacji składa się z 21 artykułów eksperckich poświęconych istotnym zagadnieniom skoncentrowanym wokół konstytucyjnych uwarunkowań prawidłowej legislacji, problematyki racjonalności i prawidłowości procesu prawodawczego oraz zagadnień techniki prawodawczej.

W publikacji mogą Państwo znaleźć zarówno wiedzę niezbędną dla legislatorów będących dopiero na początku swojej drogi zawodowej, jak i wysoce specjalistyczne artykuły eksperckie poświęcone skomplikowanym zagadnieniom legislacyjno-prawnym, które mogą być przydatne także doświadczonym legislatorom. Mam nadzieję, że tak pomyślane opracowanie przyczyni się do rozwoju i upowszechnienia dobrych standardów w zakresie legislacji i tworzenia prawa. Na zakończenie pragnę bardzo podziękować wszystkim Autorom za przygotowanie wartościowych artykułów zarówno dobrze osadzonych w teorii stanowienia prawa, jak i zawierających liczne cenne odniesienia do praktyki prawodawczej.

dr Wojciech Federczyk Dyrektor KSAP

"Dobre praktyki legislacyjne” opracowane w ramach projektu LEGIS realizowanego przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej można pobrać tutaj.