Inicjatywa uchwałodawcza – narzędzie do skutecznego stanowienia przez mieszkańców prawa w gminie

Inicjatywa uchwałodawcza jest narzędziem prawnym, które pozwala mieszkańcom wpływać bezpośrednio na politykę gminy, w której mieszkają. Jako taka, należy do katalogu narzędzi partycypacyjnych o zdecydowanie największej sile oddziaływania. Udana inicjatywa uchwałodawcza prowadzi do zmiany porządku prawnego w gminie zgodnie z życzeniem jej inicjatorów i, w przeciwieństwie do referendum gminnego, co do zasady ma charakter pozytywny, tj. nie prowadzący do odwołania organów gminy.

Czytaj więcej →

Uchwała krajobrazowa – poradnik dla NGO

Cały tytuł jest tak naprawdę trochę na wyrost. Ani uchwała nie jest do końca krajobrazowa, ani ten tekst nie jest poradnikiem sensu stricto. Niniejszy artykuł (esej), z zamierzenia pisany w dość swobodnym stylu, ma za zadanie wskazać, jak zainteresowani mieszkańcy, szczególnie zrzeszeni w organizacjach, mogą wpłynąć na powstanie uchwały krajobrazowej w swojej gminie, oraz jakie elementy mogą mieć znaczący wpływ na wsparcie samorządu w jej realizacji. Ale po kolei.

Czytaj więcej →

Rola grup interesów w procesie stanowienia prawa w Polsce

Celem publikacji jest wskazanie i ujawnienie mechanizmu wpływu grup interesów na stanowienie prawa, ocena skali i efektów tego zjawiska oraz zaproponowanie takich zmian w procesie stanowienia prawa, żeby uchwalane prawo w większym stopniu realizowało interes publiczny, a w mniejszym wąskie interesy zorganizowanych grup nacisku.

Czytaj więcej →

Udział organizacji pozarządowych w krajowym procesie legislacyjnym – poradnik

Źródło: Andrii Yalanskyi Getty Images, dostęp Canva

1. Wstęp

Bez względu na to, jaką misję realizuje Twoja organizacja, jej przedłużeniem może stać się kreowanie zmiany rzeczywistości społecznej na polu regulacji prawnych. To w trzecim sektorze, zdecydowanie częściej niż na uniwersytetach, powstają inspirujące idee i uzasadnienia nowych kierunków polityk publicznych. Działacze społeczni są aktywnymi komentatorami życia publicznego i uczestnikami formalnych i nieformalnych procedur tworzenia prawa. Dla polityków mogą być pomostem do ich wyborców, a dla urzędników skarbnicą wiedzy i testerem nowych rozwiązań. Ambicje społeczników powinny sięgać dalej niż udział w debacie publicznej, dotyczącej bliskich Ci zagadnień, choć wymaga to profesjonalizacji i dodatkowego nakładu pracy.

Czytaj więcej →

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w procesie stanowienia aktów prawa miejscowego

okładka publikacji

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją Kancelarii Senatu - Centrum Informacyjne Senatu

Czytaj więcej →

Jak przygotować projekt ustawy

Polecamy tekst dot. przygotowania projektu ustawy, który znajdziecie też w naszym poradniku (publikacja niebawem). Autorem tekstu jest Włodzimierz Zając legislator o ponad dwudziestopięcioletnim doświadczeniu (Kancelaria Sejmu, Rządowe Centrum Legislacji), ekspert prawa samorządowego.

Czytaj więcej →

Przewodnik aktywisty po labiryncie europejskiej legislacji

Celem niniejszego przewodnika jest zapewnienie aktywistom wglądu w to, skąd pochodzą wnioski legislacyjne i nielegislacyjne w Unii Europejskiej oraz co można osiągnąć na każdym etapie procesu legislacyjnego. Ścieżka procesowania każdej propozycji UE jest bardzo długa, dlatego ważne jest, aby wiedzieć jak postepować na każdym jej etapie.

Czytaj więcej →

Poradnik przyjaciół drzew

Zapraszamy do zapoznania się z Poradnikiem Przyjaciół Drzew

Czytaj więcej →

Monitoring Praw Człowieka

"Podręcznik ten poświęcony jest monitoringowi klasycznych praw człowieka, rozumianych jako prawa obywatelskie i polityczne, prowadzonemu na terenie własnego państwa. Technikę tę można jednak również stosować w badaniach praw socjalnych, ochrony środowiska itp. Monitoring traktowany jest przez nas jako element działań podejmowanych w interesie publicznym. Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla organizacji pozarządowych typu watch−dog, ale może być również przydatny organom państwa zajmującym się kontrolą przestrzegania praw obywateli."

Czytaj więcej →

Strażnictwo to nie tylko monitoring

Człowiek z lupą
źródło Pixabay

Co jest najważniejsze w działaniach strażniczych, jaki mur burzą organizacje strażnicze i jak wprowadzić zmianę społeczną dowiesz się z materiału Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Czytaj więcej →