Wytyczne do przeprowadzania oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego

zdj. z publikacji Wytycznych

Mamy dla Was pomocny materiał w pracy nad zmianami prawa - wytyczne, które mają wspomóc przejrzyste tworzenie prawa. Jest to przewodnik w pracach legislacyjnych, analiza skutków regulacji podczas całego cyklu jej kształtowania, począwszy od identyfikacji problemu wymagającego interwencji, a skończywszy na analizie funkcjonowania obowiązujących regulacji.

Wprowadzenie

Jakość otoczenia regulacyjnego stanowi jeden z podstawowych wymiarów funkcjonowania nowoczesnego państwa prawa. Ocena wpływu wraz z konsultacjami publicznymi stanowi instrument doskonalenia otoczenia regulacyjnego zapewniający tworzenie potrzebnych i korzystnych regulacji prawnych. Niniejszy dokument został opracowany w celu wsparcia osób zaangażowanych w proces stanowienia prawa. Jest on jednocześnie jednym z elementów realizujących Program Lepsze Regulacje 2015 oraz § 24 ust. 3 i § 36 ust. 1 Regulaminu pracy Rady Ministrów. W Programie przewidziano przygotowanie dokumentu, zawierającego spójne wymagania odnośnie do analizy skutków regulacji podczas całego cyklu jej kształtowania, począwszy od identyfikacji problemu wymagającego interwencji, a skończywszy na analizie funkcjonowania obowiązujących regulacji. Świadczy to o coraz większym znaczeniu oceny wpływu w procesie legislacyjnym i zmianie podejścia do sposobu tworzenia prawa, w którym kluczowa stała się analiza przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych oraz prowadzenie polityki w oparciu o dowody analityczne. Integralną częścią oceny wpływu jest współpraca z obywatelami. W tym celu przeprowadzane są konsultacje (konsultacje publiczne, społeczne czy inne). Przyczyniają się one do budowania społeczeństwa obywatelskiego, poprzez umożliwienie obywatelom włączenia się w życie polityczno-gospodarcze kraju oraz stwarzają im możliwość do wyrażania opinii w kwestii zamierzeń i prac rządu. W celu poprawienia jakości przeprowadzanych konsultacji oraz zwiększania wykorzystania informacji z nich płynących niniejszy dokument zawiera również szeroki opis sposobu ich przeprowadzania oraz współpracy ze stroną społeczną. Dokument ten ma wspomóc przejrzyste tworzenie prawa skutecznie rozwiązującego rzeczywiste problemy. Stosowanie tego przewodnika w pracach legislacyjnych podniesie jakość przeprowadzanych ocen wpływu i tym samym zwiększy szanse na wprowadzanie regulacji o możliwie najniższych kosztach, bez zbędnych obciążeń administracyjnych wobec obywateli, w tym przedsiębiorców. Rezultatem działań prowadzonych w ramach Programu Lepsze Regulacje 2015 mają być proste, jasne, stabilne i przewidywalne ramy legislacyjne dla przedsiębiorstw i obywateli. Celem Wytycznych jest zapewnienie, aby przedstawiane skutki regulacji prawnych były właściwie oszacowane (zarówno na etapie przygotowywania rozwiązań prawnych, jak i oceny ich funkcjonowania).

Dobrze oszacowane skutki regulacji wskazujące sposób oddziaływania danej regulacji na różne sfery życia, to zapewnienie wprowadzania rozwiązań pożądanych, dopasowanych do rzeczywistych potrzeb i wyzwań rozwoju społecznego oraz gospodarczego.

Celem Wytycznych jest również zapewnienie, aby powstające prawo było wystarczająco skonsultowane z podmiotami, na które będzie oddziaływać. Właściwie przeprowadzone konsultacje przyczyniają się do przygotowania rozwiązań adekwatnych do oczekiwań społeczeństwa.

"Wytyczne do przeprowadzania oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego” Ministerstwa Gospodarki we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów można pobrać tutaj.